Η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης: το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

23/01/2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να καταστεί ο πρώτος κλιματικά ουδέτερος συνασπισμός του κόσμου μέχρι το 2050. Αυτό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις τόσο από την ΕΕ, όσο και από κάθε εθνικό δημόσιο τομέα, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal)- το επενδυτικό σχέδιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ευρώπης – που παρουσιάστηκε σήμερα, θα κινητοποιήσει τις δημόσιες επενδύσεις και θα βοηθήσει στο ξεμπλοκάρισμα ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω χρηματοδοτικών οργάνων της ΕΕ, κυρίως της InvestEU, τα οποία θα οδηγήσουν σε επενδύσεις τουλάχιστον ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ.

Αν και όλοι, κράτη μέλη, περιφέρειες και τομείς, θα πρέπει να συμβάλουν στην μετάβαση, η κλίμακα της πρόκλησης δεν είναι η ίδια. Ορισμένες περιοχές θα επηρεαστούν πολύ περισσότερο και θα υποστούν βαθύτατο οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό. Ο Μηχανισμός της Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism) θα παρέχει εξατομικευμένη οικονομική και πρακτική υποστήριξη για να βοηθήσει τους εργαζόμενους και να δημιουργήσει τις απαραίτητες επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές.

Το ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας

Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία θα κινητοποιήσει τη χρηματοδότηση της ΕΕ και θα δημιουργήσει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη διευκόλυνση και την τόνωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς (συμπεριληπτική). Συμπληρώνοντας άλλες πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις διαστάσεις:

Χρηματοδότηση: κινητοποίηση τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου € σε βιώσιμες επενδύσεις για την επόμενη δεκαετία. Ένα μερίδιο δαπανών για το κλίμα και την περιβαλλοντική δράση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μεγαλύτερο όσο ποτέ άλλοτε θα κινητοποιήσει και την ιδιωτική χρηματοδότηση, όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παίξει ρόλο-κλειδί.

Ενεργοποίηση: παροχή κινήτρων για την απελευθέρωση και ανακατεύθυνση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η ΕΕ θα παράσχει εργαλεία στους επενδυτές, θέτοντας την βιώσιμη χρηματοδότηση στην καρδιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα διευκολύνει τις βιώσιμες επενδύσεις των δημοσίων αρχών, ενθαρρύνοντας τους πράσινους προϋπολογισμούς και τις προμήθειες του Δημοσίου και σχεδιάζοντας τρόπους για τη διευκόλυνση των διαδικασιών έγκρισης των κρατικών ενισχύσεων για τη δίκαιη μετάβαση στις θιγόμενες περιφέρειες.

Πρακτική υποστήριξη: η Επιτροπή θα παράσχει στήριξη στις δημόσιες αρχές και τους φορείς υλοποίησης έργων όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων έργων.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (JTM) είναι ένα βασικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη θα πραγματοποιηθεί με δίκαιο τρόπο, χωρίς ν’ αφήνει πίσω κανέναν. Παρόλο που όλες οι περιφέρειες θα απαιτήσουν χρηματοδότηση και το Επενδυτικό Σχέδιο  για την Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal Investment Plan) φροντίζει αυτή την εξυπηρέτηση, ο Μηχανισμός παρέχει στοχοθετημένη υποστήριξη με την κινητοποίηση τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων € για την περίοδο 2021-2027 προς τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, για την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης. Ο Μηχανισμός θα δημιουργήσει τις απαραίτητες επενδύσεις για να βοηθήσει τους εργαζόμενους και τις κοινότητες που σήμερα βασίζονται στην οικονομική αλυσίδα των ορυκτών καυσίμων. Θα συμπληρώσει την ουσιαστική συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω όλων των οργάνων που σχετίζονται άμεσα με τη μετάβαση.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα αποτελείται από 3 κύριες πηγές χρηματοδότησης:

1)Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα λάβει νέα κεφάλαια της ΕΕ ύψους 7,5 δισ. , επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα κράτη μέλη, για να συνεισφέρουν το μερίδιό τους στο Ταμείο, σε διάλογο με την Επιτροπή, θα πρέπει να προσδιορίσουν τις επιλέξιμες περιοχές μέσω χωροταξικά εξειδικευμένων πλάνων για τη δίκαιη μετάβαση. Θα πρέπει επίσης να δεσμευτούν ότι κάθε ευρώ από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα συνδυάζεται με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus, καθώς και να διαθέσουν πρόσθετους εθνικούς πόρους. Όλες μαζί αυτές οι χρηματοδοτήσεις θα παρέχουν κεφάλαια ύψους 30 έως 50 δισεκατομμυρίων €, που θα κινητοποιήσουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Το Ταμείο θα παρέχει κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις σε περιφέρειες. Για παράδειγμα, θα υποστηρίξει τους εργαζόμενους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αγορά εργασίας του μέλλοντος και θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (SME), τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups) και τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων ώστε να δημιουργήσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες σε αυτές τις περιοχές. Θα υποστηρίξει επίσης τις επενδύσεις μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, πχ στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

2) Ένα στοχοθετημένο σχέδιο δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο της InvestEU για την κινητοποίηση επενδύσεων έως 45 δισ €. Αυτό θα επιδιώξει να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ενέργειας και των μεταφορών, που θα ωφελήσουν αυτές τις περιφέρειες και θα βοηθήσουν τις οικονομίες τους να βρουν νέες πηγές ανάπτυξης.

3) Μια διαδικασία δημόσιου δανεισμού μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την υποστήριξη του Προϋπολογισμού της ΕΕ για την κινητοποίηση επενδύσεων 25 έως 30 δισ. €. Θα χρησιμοποιηθεί για δάνεια προς το δημόσιο τομέα, για παράδειγμα για επενδύσεις σε δίκτυα τηλεθέρμανσης και για την ανακαίνιση κτιρίων. Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες τον Μάρτιο του 2020.

Ο Μηχανισμός της Δίκαιης Μετάβασης είναι κάτι παραπάνω από μια χρηματοδότηση: με βάση την Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, η Επιτροπή θα παρέχει τεχνική βοήθεια στα Κράτη Μέλη και στους επενδυτές και θα διασφαλίζει ότι οι πληττόμενες κοινότητες, οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν ρόλο. Ο Μηχανισμός της Δίκαιης Μετάβασης θα περιλαμβάνει ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης που θα επικεντρώνεται σε σχέδια Δίκαιης Μετάβασης.

Financing the green transition: The European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism 14/01/2020

The European Union is committed to becoming the first climate-neutral bloc in the world by 2050. This requires significant investment from both the EU and the national public sector, as well as the private sector. The European Green Deal’s Investment Plan – the Sustainable Europe Investment Plan – presented today will mobilise public investment and help to unlock private funds through EU financial instruments, notably InvestEU, which would lead to at least €1 trillion of investments.

While all Member States, regions and sectors will need to contribute to the transition, the scale of the challenge is not the same. Some regions will be particularly affected and will undergo a profound economic and social transformation. The Just Transition Mechanism will provide tailored financial and practical support to help workers and generate the necessary investments in those areas.

The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, said: “People are at the core of the European Green Deal, our vision to make Europe climate-neutral by 2050. The transformation ahead of us is unprecedented. And it will only work if it is just – and if it works for all. We will support our people and our regions that need to make bigger efforts in this transformation, to make sure that we leave no one behind. The Green Deal comes with important investment needs, which we will turn into investment opportunities. The plan that we present today, to mobilise at least €1 trillion, will show the direction and unleash a green investment wave.”

 

Executive Vice-President for the European Green Deal, Frans Timmermans, said: “The necessary transition towards climate-neutrality is going to improve people’s well-being and make Europe more competitive. But it will require more efforts from citizens, sectors and regions that rely more on fossil fuels than others. The Just Transition Mechanism will help support those most affected by making investments more attractive and proposing a package of financial and practical support worth at least €100 billion. This is our pledge of solidarity and fairness.”

Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President for an Economy that Works for People, added: “For Europe to transition to a climate-neutral economy, we need both political commitment and massive investments. The Green Deal shows our determination to tackle climate change, which we are now backing up with a funding plan. First, we will use the EU budget to leverage private funds for green projects across Europe and support the regions and people most affected by transition. Second, we will create the right regulatory incentives for green investments to thrive. Last but not least, we will help public authorities and market players to identify and develop such projects. The European Union was not built in a day. A Green Europe will not happen overnight. Putting sustainability at the heart of how we invest requires a change of mindset. We have taken an important step towards achieving this today.”

The European Green Deal Investment Plan

The European Green Deal Investment Plan will mobilise EU funding and create an enabling framework to facilitate and stimulate the public and private investments needed for the transition to a climate-neutral, green, competitive and inclusive economy. Complementing other initiatives announced under the Green Deal, the Plan is based on three dimensions:

  • Financing: mobilising at least €1 trillion of sustainable investments over the next decade. A greater share of spending on climate and environmental action from the EU budget than ever before will crowd in private funding, with a key role to be played by the European Investment Bank.
  • Enabling: providing incentives to unlock and redirect public and private investment. The EU will provide tools for investors by putting sustainable finance at the heart of the financial system, and will facilitate sustainable investment by public authorities by encouraging green budgeting and procurement, and by designing ways to facilitate procedures to approve State Aid for just transition regions.
  • Practical support: the Commission will provide support to public authorities and project promoters in planning, designing and executing sustainable projects.

The Just Transition Mechanism

The Just Transition Mechanism (JTM) is a key tool to ensure that the transition towards a climate-neutral economy happens in a fair way, leaving no one behind. While all regions will require funding and the European Green Deal Investment Plan caters for that, the Mechanism provides targeted support to help mobilise at least €100 billion over the period 2021-2027 in the most affected regions, to alleviate the socio-economic impact of the transition. The Mechanism will create the necessary investment to help workers and communities which rely on the fossil fuel value chain. It will come in addition to the substantial contribution of the EU’s budget through all instruments directly relevant to the transition.

The Just Transition Mechanism will consist of three main sources of financing:

1)   A Just Transition Fund, whichwill receive €7.5 billion of fresh EU funds, coming on top of the Commission’s proposal for the next long-term EU budget. In order to tap into their share of the Fund, Member States will, in dialogue with the Commission, have to identify the eligible territories through dedicated territorial just transition plans. They will also have to commit to match each euro from the Just Transition Fund with money from the European Regional Development Fund and the European Social Fund Plus and provide additional national resources. Taken together, this will provide between €30 and €50 billion of funding, which will mobilise even more investments. The Fund will primarily provide grants to regions. It will, for example, support workers to develop skills and competences for the job market of the future and help SMEs, start-ups and incubators to create new economic opportunities in these regions. It will also support investments in the clean energy transition, for example in energy efficiency.

2)   A dedicated just transition scheme under InvestEU to mobilise up to €45 billion of investments. It will seek to attract private investments, including in sustainable energy and transport that benefit those regions and help their economies find new sources of growth.

3)   A public sector loan facility with the European Investment Bank backed by the EU budget to mobilise between €25 and €30 billion of investments. It will be used for loans to the public sector, for instance for investments in district heating networks and renovation of buildings. The Commission will come with a legislative proposal to set this up in March 2020.

The Just Transition Mechanism is about more than funding: relying on a Just Transition Platform, the Commission will be providing technical assistance to Member States and investors and make sure the affected communities, local authorities, social partners and non-governmental organisations are involved. The Just Transition Mechanism will include a strong governance framework centred on territorial just transition plans.

Financing-the-European-Green-Deal_Sept2019_03 (1)

Click to access Financing-the-European-Green-Deal_Sept2019_03.pdf


ΝΤΑΒΟΣ 2020- 1. το φετινό Νταβός έχει για κύριο θέμα την κλιματική αλλαγή.-CLIMATE APOCALYPSE

23/01/2020

Η ΓΚΡΕΤΑ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ -ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΛΛΟΙ
Πολλοί (μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ) λένε ότι είναι καταστροφολόγος και ¨δε θα μας πει το τσογλάνι τί να κάνουμε». Άλλοι πάλι ¨πονόψυχοι» ανησυχούν για την υπερέκθεσή της στα media, για την εκμετάλλευσή της από φορείς και προσωπικότητες που τη μεταχειρίζονται δανειζόμενοι την αίγλη της. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι ένα ανδρείκελο, χωρίς δική της γνώμη, «βαλτή» να λέει πράματα που δεν είναι της ηλικίας της, ενώ θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι να έπαιζε με κούκλες ή έστω μπάσκετ. Ωστόσο θέλουν να ξεχνούν ότι η ίδια, με δική της βούληση ξεκίνησε την διαμαρτυρία ολομόναχη. Και πράγματι υπάρχουν πολλοί και πολλές όχι πίσω της αλλά γύρω της: εκατοντάδες χιλιάδες έφηβοι στην ηλικία της που διαμαρτύρονται σε όλον τον πλανήτη. Γιατί βέβαια αυτοί κυρίως θα υποστούν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και θέτουν τους «γνωστικούς» ενήλικες προ των ευθυνών τους. Και καλά κάνουν, ακόμα και αν είναι λίγο άδικοι στην κριτική τους.

Παρακάτω παρακολουθείστε τις ομιλίες δύο γυναικών, διαφορετικής ηλικίας και εθνικής και κοινωνικής προέλευσης, από χώρες φαινομενικά πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους, αλλά στο ίδιο διαστημόπλοιο που λέγεται ΓΗ.

 

H ομιλία της Hindou Oumarou Ibrahim από την Τσαντ

 


Αυστραλία: Δυστυχώς ο χρόνος άρχισε με οικολογική καταστροφή

02/01/2020

A kangaroo rushes past a burning house in Lake Conjola, Australia, on December 31.

Οι χειρότερες πυρκαγιές της δεκαετίας. Τα πιο καταστροφικά μέτωπα στη Νέα Νότιο Ουαλλία (νοτιοανατολικά), την πιο πυκνοκατοικημένη Πολιτεία και δημοφιλή τόπο παραθερισμού αυτή την εποχή. Μέχρι στιγμής, 18 νεκροί, χιλιάδες άστεγοι/εκτοπισμένοι, 1300 κατοικίες κατεστραμμένες εντελώς, ανυπολόγιστος αριθμός νεκρών ζώων, από τη μοναδική πανίδα της Αυστραλίας. Ιδιαίτερα πληγμένος ο πληθυσμός των κοάλα, επειδή μετακινούνται αργά. Συνολικά κάηκαν 5,9 εκατομμύρια εκτάρια (= 59 εκατομμύρια στρέμματα) από τα οποία 3.6 μόνο στην Νέα Νότιο Ουαλλία.

A satellite image released by Copernicus Sentinel dated December 31 shows bushfires burning across Australia.

από τον δορυφόρο

Αποτέλεσμα εικόνας για ko;alaΑποτέλεσμα εικόνας για Emu

Αποτέλεσμα εικόνας για Lyrebird

Αποτέλεσμα εικόνας για Short-beaked echidna

κοάλα, εμού, λύρα, έχιδνα

Αποτέλεσμα εικόνας για kangaroo

καγκουρό


Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

29/05/2019

Image may contain: text

LIBERATION: Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!
Αυξημένη συμμετοχή, οι ευρωσκεπτικιστές αναχαιτίστηκαν, η οικολογία στο προσκήνιο…Σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, η Ε.Ε. που θεωρείτο ότι είναι σε φθίνουσα πορεία, σηκώνει κεφάλι. Πραγματικό άλμα ή πυροτέχνημα;

Γκύ Φερχόφσταντ: Οι φιλο-ευρωπαϊστές ύψωσαν το ανάστημά τους και επικράτησαν επί των λαϊκιστών και εθνικιστών, αλλά δεν είναι ώρα για εφησυχασμό. Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θετική δυναμική για να ανανεώσουν την Ευρώπη.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ:

ΤΑ ΚΑΚΑ ΝΕΑ
-η νίκη της Λεπέν (έστω και με 0,9%). Κακό όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί αποδυνάμωση του Μακρόν σημαίνει συμβολικά και πραγματικά την αποδυνάμωση των μόνων προτάσεων που μπορούν να πάνε την Ευρώπη αποφασιστικά μπροστά.
– Η αύξηση των ποσοστών των εθνικιστικών/αντιευρωπαϊκών κομμάτων και η πρωτιά του κόμματος BREXIT.
στην Ελλάδα:
– η εξαφάνιση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ.
-Η μη έκλογή πολλών σοβαρών ανθρώπων, κατάλληλων για τη Ευρωβουλή
– η είσοδος κομμάτων Βελόπουλου & Βαρουφάκη

ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ:
-η άνοδος των Πρασίνων κομμάτων και η ποιοτική αλλαγή του ρόλου τους στο Ευρωκοινοβούλιο :

Γερμανία                     20.50% (2o κόμμα) 20 έδρες
Φινλανδία                   16.00% (2ο κόμμα) 2 έδρες
Ιρλανδία                      11,4%   (4ο κόμμα) 2 έδρες
Γαλλία                          13.47% (3ο κόμμα) 12 έδρες
Δανία                           13.20% (3ο κόμμα) 2 έδρες
Ολλανδία                     10.90% (4ο κόμμα) 3 έδρες
Αυστρία                       14%      (4ο κόμμα) 2 έδρες
Βέλγιο                          19.91% 2 έδρες + 12.37% 1 έδρα =3
Λουξεμβούργο             18.91% (3ο κόμμα) 1 έδρα
Ισπανία-συνασπισμός  10.05% (4ο κόμμα) 1 έδρα
Σουηδία                       11.40% (4ο κόμμα ) 2 έδρες
Ην.Βασίλειο                 12.10% (4ο κόμμα) 7 έδρες
Πορτογαλία                  5,08 (6ο κόμμα) 1 έδρα
Λιθουανία                   11,92% (3ο κόμμα) 2 έδρες
Λετονία                         5,34% (4o κόμμα) 1 έδρα

(δεν έβγαλαν βουλευτή η Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία)

– η αύξηση των ποσοστών των εθνικιστικών/αντιευρωπαϊκών κομμάτων δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να προξενεί κινδύνους για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου και υποχρεώνει σε συμμαχίες και συναινέσεις.
– η σταδιακή επάνοδος αρκετών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων.

στην Ελλάδα:
-η βαριά ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και προκήρυξη εκλογών
– η μείωση της Χ.Α.
– η πρωτιά του Κυμπουρόπουλου
και στην Κύπρο η εκλογή του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

 


Ευρωεκλογές 10: Ο Κον-Μπεντίτ κάνει έκκληση για τη δημιουργία μιάς «κοινής οικολογικής δύναμης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

10/05/2019

ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

Στο Παρίσι, σε πρόσφατη (6/5/19) εκδήλωση της La Republique en Marche (LREM- Macron) αφιερωμένης στην οικολογία, ο πρώην Ευρωβουλευτής διαβεβαίωσε ότι είναι απαραίτητοι οι συμβιβασμοί μεταξύ Σοσιαλδημοκρατών, Δεξιάς, Φιλελευθέρων και Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή οικολογική δύναμη που θα κάνει πράξη την οικολογική μετάβαση. Κάλεσε τους Macronistes να κάνουν σαφή διάκριση ανάμεσα στους «αδιάλλακτους αντιπάλους¨, δηλαδή τους υποψηφίους της ΛεΠέν και του Μελανσόν και στους πολιτικούς ανταγωνιστές, δηλαδή τους υποψηφίους του Σοσιαλιστικού κόμματος και της «Ευρώπης -Οικολογίας».  Και έκλεισε με την ελπίδα ότι «οι σημερινοί ανταγωνιστές μπορεί να είναι οι αυριανοί συνεργάτες.

Ο Ντανύ ήταν στο πλευρό του Pascal Canfin, του Νο 2 της ευρωλίστας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» του Μακρόν. Στην εκδήλωση εκφράστηκε ο ενθουσιασμός για τη δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την οικολογική μετάβαση. Ο «φιλελεύθερος-ελευθεριακός» (libéral-libertaire) της οικολογίας Ντανύ- και μέντορας του Κανφέν- μίλησε με πάθος υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης, υπέρ της κουλτούρας συναίνεσης τω Βρυξελλών και στηλίτευσε το κλείσιμο των συνόρων.

Pascal Canfin et Daniel Cohn-Bendit lors du meeting de soutien à la liste LREM pour les européennes, le 6 mai.

Photo Marc Chaumeil pour Libération

Ο Κανφέν (πρώην επικεφαλής της WWF και πρώην υπουργός του Ολλάντ) τόνισε την πρωταρχική θέση που έχει η οικολογία στο πρόγραμμα «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» και το σχέδιο του Μακρόν για δημιουργία μιάς «Ευρωπαϊκής Τράπεζας για το Κλίμα» όπου το οικολογικό χρέος θα αναγνωρίζεται και θα αντιμετωπίζεται σαν το δημοσιονομικό χρέος.

πηγές: https://www.liberation.fr/france/2019/05/07/canfin-et-cohn-bendit-celebrent-la-conversion-ecolo-de-macron_1725396

http://www.lefigaro.fr/politique/europeennes-daniel-cohn-bendit-invite-les-ecologistes-a-ne-pas-trop-durcir-le-ton-20190508


Οι μαθήτριες και οι μαθητές κάνουν «σχολική απεργία» μιά μέρα κάθε βδομάδα (Πέμπτη ή Παρασκευή) εναντίον της κλιματικής αλλαγής

23/02/2019

Και καλούν τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις ν΄ακούσουν τους ειδικούς, να πάρουν γενναία μέτρα και να μην αρκούνται σε ημίμετρα.

Eπιτέλους την υπόθεση»κλιματική αλλαγή», το μεγαλύτερο πρόβλημα του καιρού μας, το παίρνουν στα χέρια τους οι κυρίως ενδιαφερόμενοι: οι έφηβοι που όταν φτάσουν σε ώριμη ηλικία – η και πολύ νωρίτερα- υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη θα έχει χειροτερέψει δραματικά. Σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, Ολλανδίας, Ελβετίας, Αυστραλίας, Καναδά, Βρετανίας, στι; Βρυξέλλες, στο Παρίσι γίνονται διαδηλώσεις κάθε βδομάδα σε συνδιασμό με αποχή από τα μαθήματα,  Σε αυτές τις κινητοποιήσεις τα κορίτσια έχουν την πλειοψηφία.

H Γκρέτα Τούνμπεργκ, η μικρή Σουηδέζα με τις κοτσίδες, η πρωτοπόρος του κινήματος, μιλάει στην Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή COP24 στο Katowice

Μερικά συνθήματα :

  • There is no planet B. – Stop stealing our future
  • What we stand for is what we stand on. – Respect existence or expect resistence
  • Make the climate great again – Like the sea level we rise
  • Fuck each other, not the planet – Why study if we have no future
  • Planet before profit – Be cool, stop global warming
  • Skipping climate pact is worse than skipping school.

 


9/2/2019: Τρείς απώλειες: Νίκη Γουλανδρή, Τόμι Ούγκερερ, Άλμπερτ Φίννεϋ

10/02/2019

Νίκη Γουλανδρή,(1925-9/2/2019) η μεγάλη κυρία της Οικολογίας. Εμπνεύστρια και συνιδρύτρια του Mουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Ιδρύματος ΓΑΙΑ. Μαθήτρια των Adorno και Horkheimer. Αλλά και προικισμένη εικονογράφος  βοτανολογικών βιβλίων. Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Νίκη Γουλανδρή ζωγραφικήΣχετική εικόναΑποτέλεσμα εικόνας για Νίκη Γουλανδρή ζωγραφική

Tommy Ungerer (28/11/1931- 9/2/2019) καλλιτέχνης της εικονογράφησης και του  κόμικ, αλλά και συγγραφέας, με μια γκάμα έργων που κυμαίνεται από τα παιδικά βιβλία, την αιχμηρή κοινωνική σάτιρα, έως τις πιο kinky σεξουαλικές εικονογραφήσεις.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Tommy Ungerer

Fornicon [SIGNED] by Ungerer, Tomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Finney (9/1936 – 7/2 2019) Ο αξέχαστος Tom Jones και o Arthur Seaton στο αριστούργημα του British New Wave «Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί». Επίσης στο «Κάτω από το ηφαίστειο»(Houston) αλλά και Ηρακλής Πουαρώ και Σκρούτζ. 

 

 

 


Νόμπελ Οικονομίας 2018: στους Νορντχάους και Ρόμερ

11/10/2018

Πριν από 20 χρόνια θα θεωρούνταν εκκεντρικοί !

Οι Αμερικανοί Ουίλιαμ Νορντχάους (Yale University) και Πολ Ρόμερ (NYU Stern School of Business) τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας  2018,  o πρώτος «γιατί ενσωμάτωσε την κλιματική αλλαγή στην μακροοικονομική ανάλυση» και ο δεύτερος «γιατί ενσωμάτωσε τις τεχνολογικές καινοτομίες στην μακροοικονομική ανάλυση» 

 

«Σχεδίασαν μεθόδους με σκοπό να αντιμετωπίσουν μερικά από τα πιο βασικά και πιο επείγοντα προβλήματα του καιρού μας, σχετικά με το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμα βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. (…) Διεύρυναν σημαντικά το πεδίο της οικονομικής ανάλυσης με την κατασκευή μοντέλων που εξηγούν πώς η οικονομία της αγοράς αλληλεπιδρά με τη φύση και τη γνώση. (…) Οι εργασίες των Paul Romer και William Nordhaus είναι μεθοδικές και μας τροφοδοτούν με βασικές ιδέες, για τα αίτια και τις επιπτώσεις της τεχνολογικής καινοτομίας και της κλιματικής αλλαγής (…) »

περισσότερα στο The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018


FRANÇOIS DE RUGY, ο νέος υπουργός περιβάλλοντος της Γαλλίας.

07/09/2018

Αποτέλεσμα εικόνας για FRANÇOIS DE RUGY,Επειδή κρίνω ότι αφορά όχι μόνο τη Γαλλία αλλά και την Ευρώπη: Ο FRANÇOIS DE RUGY, μέχρι χτες πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, αυτοπροσδιορίζεται ως «σοβαρός οικολόγος». Μέλος της κίνησης Génération écologie στη δεκαετία του ’90, εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής το 2012 με την Εurope Ecologie-Les Verts. Έχει ως στόχο την έξοδο από την πυρηνική ενέργεια και την παραγωγή κατά 100% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2050.
Το 2015 έγραψε το βιβλίο «Οικολογία ή αριστερισμός- πρέπει να διαλέξουμε». Υποστηρίζει: » Η πολιτική οικολογία, εγκλωβιζόμενη συνεχώς μέσα σε θέσεις πάντα αρνητικές, ξεστρατίζοντας προς την άκρα αριστερά, προδίδει το DNA της και οδηγείται στα βράχια» Ο DE RUGY ήταν ένας από αυτούς που πρότεινε ο Κον-Μπεντίτ για διάδοχο του Υλό.


Παραιτήθηκε ο Γάλλος υπουργός Οικολογικής Αλλαγής, ο σημαντικός υπέρμαχος της οικολογίας Νicolas Hulot.

29/08/2018

Ένα δυσάρεστο νέο για την οικολογία, τη Γαλλία, την Ευρώπη

«Δεν μπορώ πια να λέω άλλα ψέματα, δεν θέλω να καλλιεργώ την ψευδαίσθηση ότι η παρουσία μου στην κυβέρνηση σημαίνει ότι στεκόμαστε στο ύψος όσων διακυβεύονται. Παίρνω λοιπόν την απόφαση να εγκαταλείψω σήμερα την κυβέρνηση.»

Η αντίδραση του Εμμανουέλ Μακρόν

και η αντίδραση του Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ (στο ραδιόφωνο EUROPE 1)

http://www.europe1.fr/politique/cohn-bendit-hulot-sest-decourage-un-peu-vite-3742256

«Δεν έχει άδικο επί της ουσίας. Νομίζω ότι έκανε καλή δουλειά. Είμαι από αυτούς που τον υπερασπίζονται.
Το πρόβλημα που σαφώς αισθάνθηκε ο Νικολά Υλό δεν είναι μόνο ότι ήταν απομονωμένος μέσα στην κυβέρνηση, αλλά το γεγονός ότι μέσα στην κοινωνία η οικολογία είναι μειοψηφική. (…) Ο κόσμος θέλει μια οικολογία που δεν κοστίζει τίποτα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική υποβάθμιση, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής. (…) (Ο Ν.Υλό.) είχε αρχίσει να προωθεί μια αλλαγή προτύπων (paradigme). Αλλά έχασε το κουράγιο του κάπως γρήγορα – αυτό όμως είναι εύκολο να το λες έξω από το χορό.
(…) (σε σχέση με τον ρόλο που έπαιξαν τα λόμπυ στην παραίτηση:) «Τα λόμπυ δεν νομοθετούν! Οι πολιτικοί είναι που δέχονται τα επιχειρήματά των λόμπυ, ωστόσο έχουν την επιλογή να πράξουν διαφορετικά. (…)
Δεν μετανοιώνω καθόλου μα καθόλου που υποστηρίζω τον Εμμανουέλ Μακρόν. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί του σε όλα, για το προσφυγικό πχ ή για τον προϋπολογισμό βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αλλά μέσα στον πολιτικό στίβο οι προτάσεις του Μακρόν είναι οι μόνες που έχουν μια πλειοψηφική δυναμική. Όχι δεν έχω αλλάξει καθόλου γνώμη.
(…) Ο Νικολά Υλό εξηγεί πολύ καλά ότι έχει την αίσθηση της οικολογίας, αλλά ότι δεν είναι φτιαγμένος για υπουργός. Το να είσαι υπουργός είναι μια δουλειά. Δύσκολη. Ούτε εγώ είμαι φτιαγμένος γι αυτή τη δουλειά. Ο Μανουέλ Μακρόν και ο Εντουάρ Φιλίπ θα έχουν την ευφυϊα να μην ορίσουν κάποιο πρόσωπο που θα τους βάζει τόσα προβλήματα.(…). Αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτική συμφωνία ή διαφωνία.